Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem i fundatorem konkursu (dalej „Konkurs” i „Fundator”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Przepisy z Muffinkowej Misy jest Natalia Dwornik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Przepisy z Muffinkowej Misy Natalia Dwornik, z siedzibą w Woli, ul. Dębowa 10/12, 43-225 Wola, REGON: 367231821, NIP: 5492327151 (dalej „Organizator”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
  g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

 

III. Nagroda dla Uczestników

Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest towar wymieniony w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Przepisy z Muffinkowej Misy.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Przepisy z Muffinkowej Misy.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Przepisy z Muffinkowej Misy.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie zdjęcia na zadany w poście konkursowym temat, na portalu Facebook na profilu Przepisy z Muffinkowej Misy.
 2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym. https://www.facebook.com/przepisyzmuffinkowejmisy.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
 4. Organizator dokona oceny kreatywnego opisania zdjęcia i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Przepisy z Muffinkowej Misy pod adresem: www.facebook.com/przepisyzmuffinkowejmisy.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/przepisyzmuffinkowejmisy.
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na fanpage`u www.facebook.com/przepisyzmuffinkowejmisy wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. VI przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 6. Przyznana w konkursie nagroda zostanie dostarczona w dniu 14.02.2018r. do wygranej osoby.
 7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) podadzą fałszywe dane osobowe na Facebooku i tworzą konto dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  b) biorą udział w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
  c) posiadają zablokowane konto użytkownika na Facebooku,
  d) nie są pełnoletni,
  e) używają w odpowiedziach, słów powszechnie uznanych za wulgarne, niedozwolone lub zamieszczają wypowiedzi innych, naruszając prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  f) naruszają przez odpowiedź na pytanie konkursowe prawa autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: muffinkowamisa@gmail.com i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/przepisyzmuffinkowejmisy i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

  XI. Postanowienia końcowe

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.12.2017r. i trwa do 15.12.2017r.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.przepisyzmuffinkowejmisy.pl.

 

No Replies to "Regulamin konkursu"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.